LinhUK.com project by MigenBlog

Dự án Demo Video được thực hiện bởi MigenBlog.com:

Intro for LinhUK IELTS & Global & Choi Workshop

IELTS Intro (mobile)
Global Intro (mobile)
Choi Workshop Intro (mobile)
Campus  Intro (mobile)
Intro (chung chung)(mobile)

Final Outro (mobile) with .com

Logos Transparent Background => ưu tiên nền trắng và sáng màu :

Logo MigenBlog – Chân Minh

Logo Linhuk

LinhUK
Logo
Register New Account
Bạn hãy search FAQ trước khi gửi câu hỏi (tránh trùng lặp). Bạn có thể hỏi về các hoạt động, dịch vụ của LinhUK. Các câu hỏi không liên quan sẽ bị xóa mà không báo trước !